ΕΠΥ vs Ασφαλιστικές

Ποιες είναι οι ΕΠΥ Ασφαλιστικές, πως λειτουργούν και από πού εποπτεύονται

Στην Ελλάδα οι ΕΠΥ λειτουργούν βάσει Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13). Οι ΕΠΥ Ασφαλιστικές είναι εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα μας, είτε μέσω δικών τους γραφείων, είτε έχοντας συνάψει συνεργασίες με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δίνοντας υψηλές προμήθειες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων τους. Η έδρα τους βρίσκεται εκτός Ελλάδος, σε μία από τις χώρες – μέλη του ΕΟΧ.

Οι ΕΠΥ δεν λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς με τις ελληνικές ασφαλιστικές ή όσες ασφαλιστικές είναι λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή θυγατρικές ξένων ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά από την εποπτική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύουν.

Τι να προσέχουν όσοι θέλουν να ασφαλιστούν σε ΕΠΥ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάποιον που είναι ασφαλισμένος σε ΕΠΥ είναι σχετικά φτηνότερο σε σχέση με μία παραδοσιακή ασφαλιστική. Ο οδηγός αυτοκινήτου θα πρέπει κυρίως να προσέξει πριν αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

  • τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του,
  • αν η ΕΠΥ Ασφαλιστική που ασφαλίζεται συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού,
  • αν το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου του κράτους καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης έχει συμφωνία με το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ώστε σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, αφερεγγυότητας να επιστραφούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου τα ποσά των αποζημιώσεων που έχει καταβάλλει στους ζημιωθέντες λόγω πτώχευσης. Πρόκειται για μία συμφωνία που έρχεται από το 1995 και που έχει συνυπογράψει η πλειονότητα των Επικουρικών Κεφαλαίων Αυτοκινήτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου.
  • Αν συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις της ΤτΕ.

Ποιες ΕΠΥ συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Στόχος της ΕΑΕΕ είναι να ενταχθούν οι ΕΠΥ στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού (ΣΑΠ), ωστόσο μέχρι στιγμής μόνο μία ΕΠΥ έχει ενταχθεί στο ΣΑΠ: η QIC EUROPE LTD.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίαν συντόμως αναμένεται να ανακοινωθεί στο Σύστημα η είσοδος της City Insurance, ενώ με το νέο έτος αναμένεται η είσοδος της euroins Insurance.

Οι προϋποθέσεις για να μπει μία ασφαλιστική στο ΣΑΠ είναι να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι:

  • η ολοκλήρωση της αίτησης της προς την ΕΑΕΕ,
  • η υποβολή δικαιολογητικών η βεβαίωση φορολογικών οφειλών, οφειλών προς το ΙΚΑ, κ.α.,
  • η καταβολή εγγύησης βάσει στόλου 2,2 ευρώ ανά όχημα, με ελάχιστο το ποσό των 44.000 ευρώ,
  • υποδομές μηχανογραφικές, κ.α.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών από την ασφαλιστική αγορά  το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΕΠΥ είναι ότι λειτουργούν με ένα συντελεστή ΦΠΑ περίπου 9% με 10%, ενώ στην Ελλάδα ο συντελεστής είναι διπλάσιος. Στα μειονέκτημα τους είναι ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι εποπτικοί έλεγχοι

πηγή : επιχειρώ 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ

Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Για την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων αυτών, αρμόδιες είναι οι εποπτικές αρχές των κρατών-μελών καταγωγής.

πηγή : Ττ Ελλάδας