ΕΠΥ vs Ασφαλιστικές


Οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασφαλίζουν οχήματα στην Ελλάδα είναι 22 εταιρίες που έχουν έδρα και εγκατάσταση την χώρα, πέντε εταιρίες που λειτουργούν ως υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών ( δηλαδή η εγκατάσταση έδρας είναι εκτός Ελλάδος και έχουν υποκατάστημα στην χώρα ), 10 ασφαλιστικές που έχουν δραστηριότητα ως εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (  αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα εγκατάστασης χώρες της Ε.Ε που λειτουργούν μέσω αντιπροσώπων) και πέντε Συνεταιρισμοί που κυρίως ασφαλίζουν λεωφορεία ( ΚΤΕΛ, Αστικά και Τουριστικά) και φορτηγά.

 • Ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα την Ελλάδα 
 1. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 2. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 3. ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
 4. EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
 5. GENERALI HELLAS A.A.E.
 6. GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε.
 7. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 8. NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
 9. Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ A.E.
 10. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 11. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
 13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 14. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
 15. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 16. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
 17. ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.
 18. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.
 19. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 20. ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α (PERSONAL INSURANCE)
 21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 22. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ασφαλιστικές εταιρίες με υποκατάστημα στη Ελλάδα 
 1. AIG EUROPE LIMITED
 2. HD INSURANCE LTD
 3. LLOYD’S
 4. PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED
 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΟΙΝΣ ΑΕ
 • Συνεταιρισμοί 
 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ.
 2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.)
 4. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε
 • Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών -Ε.Π.Υ.
 1. ACCREDITED
 2. AMTRUST EUROPE LTD
 3. EURO INSURANCES DAC
 4. EVOLUTION INSURANCE COMPANY LIMITED
 5. GASANMAMO INSURANCE LIMITED
 6. INSURANCE JCS DALLBOGG: LIFE AND HEALTH
 7. QIC EUROPE LTD
 8. SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA
 9. USAA SA
 10. ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D

Στην Ελλάδα οι ΕΠΥ λειτουργούν βάσει Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13). Οι ΕΠΥ Ασφαλιστικές είναι εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα μας, είτε μέσω δικών τους γραφείων, είτε έχοντας συνάψει συνεργασίες με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δίνοντας υψηλές προμήθειες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων τους.

 • Η έδρα τους βρίσκεται εκτός Ελλάδος, σε μία από τις χώρες – μέλη του ΕΟΧ.

Οι ΕΠΥ δεν λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς με τις ελληνικές ασφαλιστικές ή όσες ασφαλιστικές είναι λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή θυγατρικές ξένων ασφαλιστικών εταιρειών.

 • Δεν εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά από την εποπτική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύουν.

Τι να προσέχουν όσοι θέλουν να ασφαλιστούν σε ΕΠΥ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάποιον που είναι ασφαλισμένος σε ΕΠΥ είναι σχετικά φτηνότερο σε σχέση με μία παραδοσιακή ασφαλιστική. Ο οδηγός αυτοκινήτου θα πρέπει κυρίως να προσέξει πριν αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 • τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του,
 • αν η ΕΠΥ Ασφαλιστική που ασφαλίζεται συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού,
 • αν το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου του κράτους καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης έχει συμφωνία με το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ώστε σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, αφερεγγυότητας να επιστραφούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου τα ποσά των αποζημιώσεων που έχει καταβάλλει στους ζημιωθέντες λόγω πτώχευσης. Πρόκειται για μία συμφωνία που έρχεται από το 1995 και που έχει συνυπογράψει η πλειονότητα των Επικουρικών Κεφαλαίων Αυτοκινήτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • αν συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις της ΤτΕ.

  περισσότερα >>> 

Αρέσει σε %d bloggers: