λύσεις πιστώσεων εγγυήσεων


η επιδείνωση των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας, η απειλή ύφεσης για τη γερμανική οικονομία, η πρόσφατη πετρελαϊκή κρίση ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, όπως κι η έξαρση των πολιτικών κινδύνων, συνδέονται άμεσα με τη στροφή της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας προς τις ασφαλίσεις πιστώσεων.

Η ασφάλιση των πιστώσεων έχει σαν αντικείμενο την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της. Καλύπτει ουσιαστικά τον κίνδυνο μη πληρωμής, από τους πελάτες μιας επιχείρησης, των υποχρεώσεων τους, από την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Αποζημιώνει τους ασφαλιζόμενους σε  περίπτωση «αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του. Επίσης όταν παρατηρείται «καθυστερημένη πληρωμή», δηλαδή  όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης. 

Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες την παρέχουν;

Η ασφάλιση πιστώσεων γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες που  δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Με κύριο όφελος αυτό της άμεσης και απόλυτα έγκυρης συλλογής χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών σε μία δύσκολη επιχειρηματικά εποχή, η ασφάλιση πιστώσεων, με την εγγύηση και τη φερεγγυότητα ασφαλιστικών ομίλων που εξειδικεύονται διεθνώς στις ασφαλίσεις πιστώσεων, αποδεικνύεται πολλαπλώς χρήσιμη με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • συνεχής οικονομικός έλεγχος των πελατών και αξιολόγηση της φερεγγυότητας τους.
  • διαρκής ενημέρωση της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, σε επίπεδο Διοίκησης και Εμπορικής Διεύθυνσης, με στόχο την προώθηση και αύξηση των πωλήσεων χωρίς κίνδυνο.
  • μεγιστοποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης όχι μόνο από τις τράπεζες, αλλά και από τους προμηθευτές της.
  • αξιοποίηση του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση χρηματοδότησης, με την εκχώρησή του σε τράπεζα ή εταιρία factoring.
  • άμεση αποζημίωση σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής τιμολογίου.

ας κρατήσουμε επαφή

 


δείτε :

 

 

[contact-field label="Όνομα" type="name"/][contact-field label="Ηλ. διεύθυνση" type="email" required="1"/][contact-field label="τηλέφωνο επικοινωνίας" type="text" required="1"/][contact-field label="Ιστότοπος" type="url"/][contact-field label="Μήνυμα" type="textarea"/][/contac

Αρέσει σε %d bloggers: