αστική ευθύνη


περί αδικοπραξίας Αστικός κώδικας >>>

η επαγγελματική σου καθημερινότητα είναι γεμάτη απρόοπτα.
Μην το ρισκάρεις. ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω !

 

ένα πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.


η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επαγγελματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης τις προσφέρουμε με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος 

η ασφάλιση  ενδιαφέρει τον κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες και είναι απαραίτητη διότι:

 • Αναλαμβάνει ευθύνες και ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης που δυνητικά μπορεί να είναι δυσανάλογες των αμοιβών του.
 • Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιαίτερα αυστηρό.
 • Η οικονομική και υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών οδηγεί σε αναζήτηση ευθυνών ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίστανται.
 • Προστατεύει τον ελεύθερο επαγγελματία ή την επιχείρηση αποτελώντας ταυτόχρονα σημαντικό εργαλείο πρόνοιας αλλά και ένδειξη αξιοπιστίας των υπηρεσιών που παρέχει.
 • Αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 

ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

με την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, συνήθως πελατών του και δη για κάθε Οικονομική Αξίωση Τρίτου η οποία οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου και που εγείρεται για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Επιμέρους σημαντικοί όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις ισχύουν και παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό υλικό της κάθε Ασφαλιστικής Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή τις εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ.

Παραδείγματα ζημιών
Για την πληρέστερη κατανόηση της κάλυψης, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

λογιστές

 1. Πρόστιμο σε εταιρία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής με ευθύνη του.
 2. Πρόστιμο σε εταιρία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω λάθους κατά την καταβολή εισφορών για υπαλλήλους του.
 3. Πρόστιμο σε εταιρία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) με ευθύνη του.
 4. Πρόστιμο σε κοινοπραξία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος με ευθύνη του.
 5. Πρόστιμο σε εταιρία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με ευθύνη του.
 6. Πρόστιμο σε φυσικό πρόσωπο – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με ευθύνη του.

αρχιτέκτονες & μηχανικοί

 1. Σε περίπτωση λανθασμένης μελέτης κατά την εξέταση του υπεδάφους ή κατά τον υπολογισμό της στάθμης της θάλασσας ή για την εξακρίβωση της στάθμης του νερού κατά την εκσκαφή, ή για την κατασκευή λεκάνης αποστράγγισης, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τις υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν λόγω των εσφαλμένων υπολογισμών του από την εισροή νερών στο υπόγειο του κτιρίου.
 2. Λόγω λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού η οροφή ενός βιομηχανικού κτιρίου, στο οποίο κατασκευάζεται ηλεκτρικός εξοπλισμός, αρχίζει να στάζει. Το νερό της βροχής ακολούθως διαρρέει από την οροφή και προξενεί ζημιές στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τις ζημίες που προκλήθηκαν λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού του τόσο στην οροφή του κτιρίου όσο και στο εξοπλισμό του.
 3. Σε περίπτωση λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σκάλας, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την ευθύνη του αρχιτέκτονα / μηχανικού για τυχόν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο) που μπορεί να υποστεί διερχόμενο πρόσωπο λόγω του κατασκευαστικού λάθους της σκάλας.
 4. Σε περίπτωση λανθασμένης μελέτης ηλεκτρικού δικτύου, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξ αυτής τόσο στο ίδιο το κτίριο όσο και σε γειτονικά κτίρια.
 5. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει επιπλέον τυχόν εσφαλμένο σχεδιασμό δικτύου αποχέτευσης και τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξ αυτού του λόγου (όπως είναι π.χ. η αλλαγή σωληνώσεων των κτιρίων που επηρεάζονται από τον λανθασμένο σχεδιασμό).Σε περίπτωση κατάρρευσης συγκροτήματος κτιρίων λόγω λανθασμένης αρχιτεκτονικής μελέτης, η εν λόγω ασφάλιση θα καλύψει την αξία των κτιρίων ή το κόστος της εκ νέου ανέγερσης όλων των κτιρίων, σύμφωνα με τα όρια κάλυψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

δικηγόροι

 1. Διαδικαστικά λάθη, όπως για παράδειγμα είναι η παράλειψη νόμιμης διαδικαστικής προθεσμίας με αποτέλεσμα τη ζημία πελάτη.
 2. Παραγραφή αξίωσης λόγω λανθασμένου υπολογισμού.
 3. Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
 4. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

γιατροί

Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια του ιατρού όπως:

 1. Παρενέργειες μετά από χειρουργική επέμβαση
 2. Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη μετά από χειρουργική επέμβαση
 3. Προσωρινή ή μόνιμη σωματική βλάβη μετά από ιατρική παρέμβαση
 4. Αποτυχία διάγνωσης με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση σοβαρής ασθένειας.

ηλεκτρολόγοι & υδραυλικοί

 1. Λάθος κατά την τοποθέτηση των υλικών.
 2. Λάθος στις συνδέσεις.
 3. Λάθος στην εγκατάσταση καλοριφέρ, με αποτέλεσμα την πρόκληση διαρροής –πλημμύρας.
 4. Λάθος στον ηλεκτρικό πίνακα, με αποτέλεσμα το βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και την πρόκληση φωτιάς.
 5. Λάθος κατά την συντήρηση, με αποτέλεσμα ζημιές σε οικοδομή ή και σε αντικείμενα.

ας κρατήσουμε επαφή

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: