Υπασφάλιση


Η ασφάλιση κατοικίας αποτελεί μία πολύ καλή επένδυση καθώς προστατεύουμε το πιο πολύτιμο αγαθό μας, το σπίτι μας, τον χώρο που αισθανόμαστε ηρεμία και ασφάλεια. Στις ασφαλίσεις περιουσίας, και κυρίως στην ασφάλιση κατοικιών, όμως, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συχνά αγνοεί ο ασφαλισμένος.

Όταν ασφαλίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο (όπως, μία κατοικία) ορίζεται μια “αξία”, η οποία χρησιμεύει, αφενός, στον υπολογισμό του ασφαλίστρου και, αφετέρου, στον καθορισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Το ποσό της αξίας αυτής αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό που χρειάζεται για να αποκατασταθεί το ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο ή να αποκτηθεί ένα αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο στην ίδια κατάσταση. Όταν το απαραίτητο αυτό ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο (ασφαλισμένο κεφάλαιο), τότε προκύπτει η λεγόμενη “υπασφάλιση”.

Υπασφάλιση: τι είναι?

Η υπασφάλιση προκύπτει όταν το ασφαλισμένο κεφάλαιο ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερο από την πραγματική του αξία. Σε αυτή την περίπτωση, η αξία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης υπολείπεται της πραγματικής αξίας του. Άρα, το αντικείμενο ασφαλίζεται σε μικρότερη αξία και ο ασφαλισμένος πληρώνει μεν χαμηλότερο ασφάλιστρο, ωστόσο αν επέλθει ζημιά θα αποζημιωθεί βάσει του ποσοστού που έχει ασφαλιστεί.

Αποτέλεσμα αυτού, είναι ο ασφαλισμένος να θεωρείται ως ασφαλιστής του εαυτού του για την υπόλοιπη αξία του περιουσιακού στοιχείου που δεν έχει καλύψει μέσω του ασφαλιστηρίου του, καθώς σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος, θα κληθεί να καλύψει ο ίδιος ανάλογο μέρος της ζημιάς. Και αυτό γιατί η υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, εάν είστε ο ιδιοκτήτης μίας κατοικίας που αξίζει 200.000 ευρώ και την ασφαλίσετε για 100.000 ευρώ, σε περίπτωση ζημιάς θα αποζημιωθείτε μόνο για το 50%. Η υπασφάλιση μπορεί να γίνει και κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου, επιτρέποντας μεν χαμηλότερα ασφάλιστρα αλλά μικρότερη αποζημίωση αν συμβεί ατυχές περιστατικό. Για αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ασφαλίζουμε το περιουσιακό μας στοιχείο στην πραγματική αξία του ώστε να αποζημιωνόμαστε σωστά!

Όπως σε κάθε ασφάλιση, έτσι και στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, θα πρέπει να ενημερωθούμε και να συμβουλευτούμε έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ώστε να έχουμε τη βέλτιστη κάλυψη της κατοικίας μας.

Αρέσει σε %d bloggers: