πόσο θα μου κοστίσει ?


 

το σπίτι σου είναι το μέρος που πρέπει να νιώθεις ασφάλεια, φρόντισε το όσο καλύτερα μπορείς ,είναι όμορφο να απολαμβάνουμε όλα όσα έχουμε αποκτήσει !

»Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω»


ενδεικτικό πακέτο  ασφάλειας κατοικίας για προστασία από πολλούς κινδύνους !

  • Ασφαλιζόμενη Αξία Οικοδομής
    • σε αξία καινούργιου
: 100.000,00 €
  • Ασφαλιζόμενη Αξία Οικοσκευής
    • σε αξία καινούργιου
: 35.000,00 €
Σχετική εικόνα  Καλύψεις κτιρίου & οικοσκευής   Πακέτο D

 

 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ( € )
       
Double-JΚτίριο 84,09
Double-JΠεριεχόμενο 52,53
       
  Double-JΕτήσιο Κόστος 136,62  
       
       

οι καλύψεις :

Double-J  Πυραγιά

Καλύπτονται οι Ζημιές από Φωτιά (σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου)Oroi Full Home D

Double-J  Πτώση κεραυνού

Καλύπτονται οι Ζημιές από Πτώση Κεραυνού (σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου)

Double-J  Έκρηξη (Φυσική ή Χημική)

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από έκρηξη φυσική ή χημική έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

Double-J  Ζημιές από πτώση / πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά

Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά.

Double-J  Ζημιές από καπνό

Double-J  Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

Double-J  Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος, συστάδες δένδρων θάμνων κλπ.

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προέρχονται άμεσα από Πυρκαγιά δασών, θάμνων, συστάδων δέντρων ή εκχέρσωσης εδάφους με φωτιά.

Double-J  Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους, για τις Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την μετάδοση πυρκαγιάς καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 18.000,00 ανά γεγονός

Double-J  Εξοδα κατεδάφισης εκκαθάρισης & απομάκρυνσης ερειπίων

Καλύπτονται τα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 3.000,00 ανά γεγονός

Double-J  Όρος πρόνοιας

Ισχύει με όριο 20% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Οικοδομής.

Ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται συνασφαλιστής, εάν κατά τον χρόνο της ζημιάς η αξία των ασφαλιζόμενων Οικοδομών υπερβαίνει τις ασφαλιζόμενες αξίες κατά το οριζόμενο παραπάνω ποσοστό. Εάν το υπερβάλλον είναι ανώτερο του ποσοστού αυτού, δηλαδή του οριζόμενου ποσοστού 20%, τότε, ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον του ποσοστού αυτού.

Double-J  Επείγουσα τεχνική βοήθεια

Σύμφωνα με τους όρους και τα όρια που αναφέρονται στο Προσάρτημα Παροχής Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας.

Double-J  Θύελλα , καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, παγετό, χαλάζι

Καλύπτονται οι Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Παγετό και Χαλάζι σε ασφαλισμένα αντικείμενα εντός στεγασμένου χώρου.

Ισχύει απαλλαγή σε κάθε ζημιά, 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των € 350,00

Double-J  Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και ή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης – ψύξης και ή ύδρευσης και ή αποχέτευσης

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από νερά που προέρχονται από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Καλύπτονται επίσης οι ιδίες ζημιές των σωληνώσεων.

Ισχύει απαλλαγή σε κάθε ζημιά, 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των € 350,00

Double-J  Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή ύδατος

Καλύπτονται οι ζημιές τρίτων από διαρροή υδάτων.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 1.500,00

Double-J  Εξοδα άντλησης υδάτων

Καλύπτονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων μετά από επέλευση καλυπτομένου κινδύνου.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 900,00 ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Στάσεις , απεργίες οχλαγωγίες πολιτικές ταραχές

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών κτλ.

Double-J  Κακόβουλη ενέργεια

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια κακόβουλων ενεργειών.

Double-J  Ζημιές από έκρηξη του ίδιου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και ή θερμοσίφωνα και ή φιαλών υγραερίου και ή εγκαταστάσεων συσκευών φωταερόυ

Καλύπτονται οι ιδίες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης που προκλήθηκαν από έκρηξη του ίδιου του λέβητα.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 6.000,00 ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Απώλεια μισθώματος

Καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη το τεκμαρτό ενοίκιο σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ή το ενοίκιο του συμβολαίου σε περίπτωση μίσθωσης μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου που καθιστά το σπίτι ακατοίκητο.

Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της Οικοδομής και η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας περιορίζεται απολύτως και μόνο στον αναγκαίο χρόνο αποκατάστασης των ζημιών, με μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες

Double-J  Ζημιές οικοδομής συνέπεια διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με σκοπό την κλοπή

Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 6.000,00 ανά γεγονός

Double-J  Κλοπή και ή ζημιές συνέπεια κλοπής της οικοσκευής

Καλύπτονται οι ζημιές και η απώλεια αντικειμένων της οικοσκευής από διάρρηξη.

Ισχύει απαλλαγή σε κάθε ζημιά 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των € 500,00

Double-J  Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Θραύση υαλοπινάκων θυρών & παραθύρων καθρεπτών

Καλύπτονται οι ζημιές λόγω θραύσης των υαλοπινάκων ή κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και των καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία. Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00 ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των € 900,00 ετησίως

Double-J  Πρόσκρουση οχήματος

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από την πρόσκρουση οχήματος εφόσον το όχημα δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του ή εφόσον όχημα ιδιοκτησίας τρίτου δεν οδηγείται από τον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του .

Double-J  Ζημιές του ηλεκτρικού πίνακα και των καλωδιώσεων του συνέπεια βραχυκυκλώματος

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 300,00 ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των € 600,00 ετησίως

Double-J  Εξοδα μετακόμισης του ασφαλιζομένου περιεχομένου

Καλύπτονται τα έξοδα μετακόμισης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, ανά γεγονός και ετησίως

Double-JΕξοαδα προσωρινής μεταστέγασης του ασφαλιζομένου περιεχομένου

Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Εξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο μετά από καλυπτόμενη ζημιά 

Καλύπτονται τα έξοδα ξενοδοχείου οποιασδήποτε κατηγορίας εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει για περίοδο μέχρι 30 ημέρες και με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το ποσό των € 1.800,00, ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Ασφαλιστική κάλυψη του περιεχομένου σε προσωρινή δ/νση , συνέπεια επέλευσης ζημιάς οφειλόμενης σε πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού, πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών και πυρκαγιά από δάσος στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα

Ισχύει για το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου.

Καλύπτονται οι ζημιές στην οικοσκευή από Πυρκαγιά, Πτώση κεραυνού, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών και Πυρκαγιά από Δάσος

Παρέχεται για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες

Double-J  Πτώση δέντρων – ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στυλών

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή από πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων από φυσικές και μόνο αιτίες. Καλύπτεται επιπλέον και το κόστος απομάκρυνσης αυτών.

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος απομάκρυνσης αυτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 300,00, ανά γεγονός και ετησίως.

ας κρατήσουμε επαφή

 

Ρωτήστε μας για τα εναλλακτικά πακέτα ασφάλισης .

Συγκριτικό Κόστος Πακέτων

  ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ  
         
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 54,82  
Περιεχόμενο € 19,19  
Full Home  
       
A        
Ετήσιο Κόστος € 74,00  
ΠΑΚΕΤΟΥ  
     
   
       
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 62,27  
Περιεχόμενο € 21,79  
Full Home  
       
B        
Ετήσιο Κόστος € 84,07  
ΠΑΚΕΤΟΥ  
     
   
       
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 76,91  
Περιεχόμενο € 34,57  
Full Home  
       
C        
Ετήσιο Κόστος € 111,47  
ΠΑΚΕΤΟΥ  
     
   
       
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 84,09  
Περιεχόμενο € 52,53  
Full Home  
       
D        
ΠΑΚΕΤΟΥ Ετήσιο Κόστος € 136,62  
     
   
         

ας κρατήσουμε επαφή

 

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.